søndag 3. mars 2013

Lyngbrenning - skjøtsel av kystlynghei

Lyngbrenning
Kystlynghei er et flere tusen år gammelt kulturlandskap. Den finnes i de ytterste kyststrøkene fra Lofoten til Kristiansand og utgjorde tidligere ca. 2 % av landarealet i Norge. Opphør av tradisjonell bruk som beite, slått og lyngbrenning har de senere år ført til at lyngheiene har grodd igjen. Trolig så mye som 80 % av kystlyngheiene har dermed gått tapt de siste 100 årene.  Idag står kystlynghei oppført som EN-sterkt truet på den nasjonale rødlisten for naturtyper.

Brannen kontrolleres ved bruk av et langt skaft med en metallvifte i enden. Hvis flammene strekker seg for langt, kveles de ved bruk av dette redskapet.
Einer er en av hovedtruslene når det kommer til gjengroing, da den fort tar over hvis lyngheia ikke blir holdt i hevd.
De fleste kystlyngeheiene betår av næringsfattig flora, men artsmangfoldet er alikevell stort. I enkelte områder er det registrert hele 200 karplanter, hvorav flere er meget sjeldne. Røsslyng er karaktertarten i kystlynghei, ellers kan disse artene påtreffes : blåbær, tyttebær, blokkebær, skrubbær, tepperot, soldogg, tettegras, flekkmarihand, smyle, heiblåfjær, kystbergknapp, rome, pors, kystmyrklegg og kystmaure. Klokkesøte (VU-sårbar), Solblom (VU), purpurlyng (NT-nær truet) og ekornsvingel (CR-kritisk truet) kan fremheves som vakre, sjeldne og truete arter innenfor denne naturtypen. I tillegg finnes det en rekke sjeldne lav og sopparter, for å ikke snakke om leveområder for flere titalls ulike fuglearter.

Kystlynghei har stor verdi for biologisk mangfold og for vår kulturhistorie. Det er derfor viktig at de resterende arealene av denne sjeldne naturtypen blir ivaretatt. Budskapet ser heldigvis ut til å nå frem til både grunneiere og på forvaltningsnivå. En rekke skjøtselsplaner begynner å ta form, og vi kan med det glede oss over å få revitalisert en rekke kystlyngheier i årene fremover.

Rogaland er som landbruksfylke tradisjonellt sett rikt på kystlyngheier. I forbindelse med 17 skjøtselsplaner i Rennesøy kommune, tok jeg tirsdag 26 februar del i lyngbrenning i vakkert kystlandskap. Selve brenningen gikk helt etter boka, med tilnærmet optimale vindforhold. En spennende og flott dag i perfekt vintervær.

Den kjøttetende planten soldogg finnes ofte rikelig på myrflekker innenfor kystlyngheia.
Flekkmarihand er en iøyenfallende art. Dette er en av våre vanligste orkidéarter og vokser blant annet i lynghei.