onsdag 16. mai 2012

Boreal regnskog - ekte Norsk natur

Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for skog. Gammel skog der økosystemet har fått utvikle seg naturlig i lang tid, har en helt spesiell formidlingskraft. Det er noe urnorsk med gammal skauen, et rop i fra urtiden. Mosen lager et mykt teppe både på trær og skogbunn, på både levende og død ved vokser det sjeldne og spesielle lav og sopparter. Når en så sitter stille langs en sakteflytende skogsbekk, mens øynene hviler på det mørke bekkevannet, ørene drar inn lyden av en våryr jerpe og nesen såvidt sanser duften av en nordlig aniskjuke (Haploporus odorus), er nasjonalromantikken og iveren etter bevaring av Norsk natur på sitt største.
 


I velutviklete områder med boreal regnskog kan en oppleve slik nærhet til naturen. Dette biotopet krever lang kontuinitet for å opprettholde et velfungerende økosystem, noe som vil si at når en først finner et område som har fått utvikle seg over hundrevis av år, så står en i en skattekiste av biologisk mangfold.

Fossenever (Lobaria hallii) VU-sårbar. 
Gullprikklav ( Pseudocyphellaria crocata) VU - sårbar. En karaktertart for boreal regnskog.
 Boreal regnskog eller kystgranskog om du vil er en særdels spesiell skogtype, som er sparsom på verdensbasis. I Norge finnes den bare i kystnære strøk i Midt-Norge, og i sørlige deler av Nordland fylke. Regnskog kan defineres som et skogøkosystem med et planteliv som er avhengig av fuktighet i alle sjikt. Skogtypen domineres av gran, men andre treslag som gråor, bjørk, selje, rogn og osp er også vitkige innslag. Dette fuktige og og kjølige skogsmiljøet har utviklet en stor artsrikdom, der særlige lav dominerer. Flere av artene som vokser i boreal regnskog finnes bare her, og er i så måte meget sjeldne. Gamle trær av rogn, selje og osp med høyere pH i barken enn hos gran, er særlig rike på lav. Slike gamle trær fungerer både som spredningskilder for lavartene til nærstående gran og som leverandører av næringsstoffer gjennom kronedrypp.

Trådragg (Ramalina thrausta) VU-sårbar.
Utsnitt av Vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea)
Skålfiltlav (Protopannaria pezizoides)
Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for bevaring av denne skogtypen med tilhørende artsmangfold. Skogtypen er internasjonalt verdifull siden vi her finner arter som har hele eller nesten hele sin europeiske utbredelse konsentrert til et lite areal i Norge. For enkelte arter er de norske forekomstene en viktig del av verdenspopulasjonen.

Bladlavsamfunn med bl.a. lungenever og skrubbenever.


Boreal regnskog er oppført som EN-sterkt truet på den nasjonale rødlisten for naturtyper. 

Sjelden har jeg sett så mye spor etter ekorn, som de turene jeg har tatt til denne skogtypen. Det lå finspiste grankongler ved ver eneste mosetust.

PS: Trykk på bildene for best mulig visning.